ОБЯВИ/СЪОБЩЕНИЯ/ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Обяви за осигуряване на обществен достъп до информация, съобщения до засегнатата общественост и проведени консултации с Компетентните органи

Адресат Наименование Съдържание на Обявата/Съобщението Дата на публикуване Валидно до Прикачен файл
Заинтересованата общественост Обява за инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителят „НИКАН АГРО“ ЕООД гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4, бл. 485, вх. 1 обявява своето инвестиционно предложение за „Изграждане на Кабелно трасе на нова ВЛ 110kV oт повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в ПИ 04399.15.60, м. “БААЛАРДА“ по КККР на с. Блатска, общ. Хаджидимово до подстанция „Гоце Делчев“ в ПИ 05606.35.83 м. “КАПСИИ“ по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев“. 04.09.2023 г. 04.10.2023 г. Свали