Екологичен прединвестиционен одит и екологичен дю дилижънс

Преди да закупите съществуващ обект или имот с промишлена история, която може да включва замърсяване, силно се препоръчва извършване на ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕДИНВЕСТИЦИОНЕН ОДИТ. Предварителната оценка на степента на базовото състояние на обекта или имота не е единственото предимство на екологичния прединвестиционен одит. Провеждането на подобен вид одит дава важна информация на бъдещия Инвеститор за състоянието на почвите и подземните води в обхвата на обекта/имота, за възможността за електро- и газоснабдяване, за доставка на суровини, спомагателни материали и горива, за наличие на съседни обекти, които могат да кумулират въздействие с бъдещото инвестиционно намерение на Инвеститора или за наличие в недопустима близост на обекти, подлежащи на здравна защита, които могат да бъдат повлияни отрицателно в следствие на реализацията на инвестицията. Не на последно място Инвеститорът ще бъде запознат с наличие на стари замърсявания на съществуващия обект или имота с промишлена история (напр. наличие на азбест, източници на йонизиращи лъчения и др.), чието по-нататъшно премахване от площадката и предаване за обезвреждане е свързано с високи капиталови разходи.

ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕДИНВЕСТИЦИОНЕН ОДИТ, извършен от екипа на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД ще предостави на Клиента пълна, достоверна, независима и изчерпателна информация и разбиране за проблемите със замърсяване на обекта, за пригодността му за бъдещи инвестиционни проекти, удовлетворяващи нуждите на Инвеститора, за рисковете от причиняване на дискомфорт у населението, разположено в най-близките населени места, за средствата необходими за премахване на стари замърсявания на терена.

Извършването на ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕДИНВЕСТИЦИОНЕН ОДИТ е първата правилна стъпка в устойчивото развитие на бизнеса и безпроблемната реализация и експлоатация на инвестицията. Това е единственият сигурен начин за Инвеститора да разбере доколко избраната от него площадка/обект е подходяща за бъдещата му инвестиция.

ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ (ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE), във връзка с покупко-продажба на съществуващ обект или имот с промишлена история се наложи като задължителна практика във всички държави-членки на Европейската общност.

Извършването на подробен ЕКОЛОГИЧЕН ДЮ ДИЛИЖЪНС е от приоритетно значение за Инвеститора при извършване на сделката по придобиване на съществуващ обект или имот с промишлена история, с цел минимизиране на рисковете и нейното успешно финализиране.

ОЦЕНКАТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ осигурява на нашите клиенти:

  • независима и достоверна информация за общото екологично състояние на обекта към момента на валидиране на анализа;
  • свеждане до приемлив минимум на риска от сделката – наличие на издадени актове за установени административни нарушения, влезли в сила наказателни постановления, касаещи правоприлагането на екологичното законодателство, наличие на системни основателни жалби и сигнали против дейността на Дружеството, налагани принудителни административни мерки (ПАМ), наличие на причинени екологични щети, наличие на стари замърсявания на площадката и оценка на текущото състояние на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, най-близко разположени защитени зони от НЕМ „НАТУРА 2000“ и зони, подлежащи на здравна защита);
  • преднина при водене на преговори по реализацията на сделката – наличие на азбест съдържащи материали в сгради/оборудване, подлежащи на събаряне и демонтаж, наличие на радиоактивни материали (например в датчици на стари пожароизвестителни системи), наличие на оборудване, съдържащо устойчиви органични замърсители – PCB/PCT и др., които изискват последващи действия за безопасното им и екологосъобразно обезвреждане и което във всички случаи е свързано с високи разходи за новия собственик;
  • точност при планиране на финансовите разходи за бъдещата инвестиция – подробното обследване на текущото състояние на действащото оборудване и инсталации по отношение на консумация на ресурси, ефективността на пречиствателните съоръжения, състояние на резервоари и съоръжения (складове) за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, площадки за предварително съхраняване на отпадъци, както и оценяването на съответствието на същите с приложимите законодателни изисквания ще даде възможност на бъдещия Инвеститор да прецизира необходимия финансов ресурс за привеждане на дейностите, в съответствие със законодателните изисквания.
  • устойчиво развитие – чрез извършване на анализ на риска и оценка на въздействието върху околната среда при изграждането и експлоатацията на инвестиционното намерение на Възложителя може да се установи до колко предмета на инвестиционното намерение ще оказва значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и респ. какви мерки да предприеме за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. С този анализ ще се установи допустимостта на инвестиционното намерение.