Кръгова икономика и устойчиво развитие

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците и удължаване на жизнения цикъл на продуктите.
Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

През март 2022 г. Европейската комисия предложи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Той е в съгласие с целта на Зеления пакт за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и включва норми за устойчивост на продуктите, актуализиране на правилата за строителните продукти и стратегия за текстилните продукти.
Комисията предложи през ноември 2022 г. нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.
В доклад, приет през февруари 2021 г., Парламентът призова за въвеждането на обвързващи цели за използването на материали и потреблението към 2030 г.
През октомври 2022 г. Европейският парламент одобри изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали размера на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД предлага консултации и подпомагане на бизнеса, свързани с осъществяване на плавен преход от линейна към кръгова икономика, с оглед изпълнение на обвързващите цели от първия цикъл – до 2030 г. от Европейският зелен пакт.