Аутсорсинг

В управлението на организациите все повече започва да се прилага аутсорсингът (изнесено обслужване) като успешна бизнес практика. Днес на аутсорсинг подлежи всичко – дейности, процеси и хора. Тази практика навлиза и в България, макар и с по-бавни темпове. Успешно се развива и аутсорсингът на дейностите и процесите в областта на управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Основната теза на аутсорсинга е: „Всяка функция, която не е основна за организацията, се предава на външен специалист в дадена сфера за осъществяване.

Високите резултати от прилагане на практиката  аутсорсинг я превръща в стратегически фактор на успеха. Преминава се от предаване на отделни функции и дейности на консултантските организации към отделни подразделения или съществени части от организацията на база сключен договор за определено време на определена цена.

Намаляването на разходите  не е  единственото предимство, което аутсорсингът предлага на компанията. Не по-маловажно е намаляването на риска (с възлагането на дейностите се прехвърля и отговорността за тяхното правилно извършване), повишаването на конкурентоспособността и гъвкавостта на организацията (най-вече при аутсорсинг на административните дейности) и подобряването на възможностите на собственото управление с това, че компаниите „изнасят навън” съпътстващите дейности. Освен това преимущество при този подход е, че не е необходимо да се наемат собствени служители за определената дейност и въпреки това могат да се използват качествени специалисти в конкретната област. Услугите на тези специалисти могат да се използват в точно необходимия обсег при актуалната ситуация, а също така отпада проблемът с недостига или излишъка на собствени служители. Това основно важи за малки компании, на които често не е изгодно да наемат нов служител за всяка специализирана дейност. При изискваното равнище на резултатите от една или друга дейност невинаги е възможно наемането на “един човек за всичко”.  Когато се сравнява цената за работа на собствени служители с цената за аутсорсинга, винаги е необходимо за собствения служител да бъдат включени в пълен размер и разходите за изграждането и поддържането на конкретното работно място и сумата, необходима за обучението му.

ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  предлага възможност за пълен или частичен аутсорсинг на дейностите по Безопасност и Здраве при Работа, Екология и Противопожарна охрана.

ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД е една от първите консултантски агенции, предлагащи подобно обслужване в България в сферите „ЗБУТ” и „Екология”. Шест годишния ни опит в аутсорсинга на дейностите по екология при администриране на издадени комплексни разрешителни на фирми показа висока ефективност и удовлетвореност на нашите клиенти.

Посредством сключване на абонаментен договор, “ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  поема задълженията на Възложителя, вменени със съществуващите нормативи, като осигурява обслужване от външни специалисти по екология, здраве и безопасност при работа. Сключвайки абонаментен договор, фирмите получават:

  • Високо качество и професионално обслужване от доказали се в областта си експерти.
  • По-ниска и по-стабилна цена, в сравнение с разходите при използване на собствени служители. Спестяват се средства по поддържане на щатен специалисти по екология и/или здраве и безопасност при работа (отпада необходимостта от плащане на осигуровки и данъци, болнични; липсват разходи по поддържане на щатно работно място – за консумативи, командировъчни, служебен телефон, компютър, офис пакет, обучения и др.)
  • Удобство (комфорт и спокойствие) – никакъв стрес за решаването на подробности, работата ще бъде извършена от някой друг и при това комплексно и качествено.
  • Избягване на индиректни разходи за дейността – редица компании не са в състояние да си позволят от финансова гледна точка квалифицирани и качествени специалисти по Екология и ЗБУТ, а с аутсорсинга могат да си ги закупят като услуга. Не е необходимо компанията да се съсредоточава върху развиването или закупуването на know – how (например специфични софтуери, електронен сборник нормативни документи APIS, офис пакет и др.) за съпътстващи и рутинни дейности – това е задължение на консултанта.
  • Намаляване на разходите на компанията.
  • Повишаване на фирмения рейтинг на българския и международния пазар