Проекти

ОВОС/ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ/ДОКЛАДИ ПО ОЦЕНКИ НА СЪВМЕСТИМОСТ

 1. ”АГРО ГАРАНТИ” ЕООД с. Опан – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Инсталация за добив на растителни мазнини и биодизел в ПИ №568, УПИ I, кв. 150, землището на с. Опан, общ. Опан“
 2. „АГРО СИНЧ“ ЕООД гр. Стара Загора – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Завод за производство на селскостопански прикачен инвентар – плугове, брани и култиватори“
 3. „АГРОТЕХРЕМОНТ“ АД ГР. Попово – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Оползотворяване на отпадъци от черни метали в пещ тип „Вагрянка“
 4. „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД – „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в поземлен имот 51809.505.4903 в кв. „Индустриален”  в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 5. „Плент Просес“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Компостиране на отпадъчна биомаса от производството на етеричномаслени култури в имот № 116001 в землището на град Гурково“
 6. „ВОЛТ СИСТЕМС“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Инсталация за производство на пелети от биомаса и производство на топлинна и електрическа енергия чрез когенерация на неопасни отпадъци и биомаса ”
 7. „Грийн Форест Проджект“ АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия”
 8. „Тракия Енерджи“ АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ на база газификация на биомаса с електрическа мощност 5 MWth
 9. „Делтън“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ на база биомаса и когенерация на топлоенергия “
 10. „Д Франчайз-КО България“ АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на обект за газификация и когенерация на биомаса и производтсво на гориво за газификация“
 11. „Билд Инвест Сит“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на Централа за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“
 12. „Билд Инвест Сит“ ООД – Доклад по Екологична оценка със здравна експертиза на ИП “Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и производство на елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW топлоенергия с номинална мощност 1 MW”, в имот №73242.172.115 от землището на с. Труд, Общ. Марица;
 13. „Еко Билд Проджект“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса“
 14. „Биоен-2015“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на Централа за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл “
 15. „Био Пауър Инвест“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Електроцентрала на биогаз“
 16. „Владимпекс“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса“
 17. ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН“ – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Цех за преработка, обработка на сурови кожи и производство на обувки“ в поземлен имот 000222 (преобразуван от имот II-000219), землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик;
 18. „ЛЕДЪР ТРЕНД“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Ремонт на съществуващата инфраструктура и оборудване в Завод за преработка на кожи и модернизация на локална ПСОВ” в ПИ 192 и ПИ 192а, кв.15 по плана за земеразделяне на гр. Етрополе, общ. Етрополе.
 19. Милениум 200“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Доклад по Оценка на съвместимост на ИП “Изграждане на фотоволтаичен парк в имоти 000042, 000100, 000249, 000266, 000115, 000189 и 000198 в землището на с. Езеро, общ. Нова загора”
 20. „Градус -1“ ООД – Доклад по ОВОС на ИП „Изграждане на предприятие за преработка на странични животински продукти, негодни за консумация от хората“
 21. „Градус-1“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Разширение на птицекланица „Градус“
 22. „Градус-1“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на модулна станция за съхранение на светли горива тип «МССГ 20» на територията на действаща птицекланица „ГРАДУС”
 23. „Градус 3“ АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на модулна станция за съхранение на светли горива тип «МССГ 10»” на територията на действащо предприятие – фуражен завод“
 24. „Джени груп“ ЕООД – Доклад по ОВОС на ИП „Птицеферна за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 200 000 места за отглеждане.
 25. „Диляна“ ЕООД – Доклад по ОВОС на ИП „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 75 000 места“
 26. „Екофарм-2005“ ЕООД – Доклад по ОВОС на ИП „„Разширение на съществуваща птицеферма – изграждане на хале с 130 000 места за отглеждане на кокошки-носачки и фуражен цех с капацитет 55 t/денонощие”
 27. „Елба“ ЕООД – Доклад по оценка на съвместимост на ИП „Изграждне на винарска изба в имот 000098 в землището на с. Езеро, общ. Нова загора”
 28. ”ЕУРОСПЕД” ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Разширение на склад за съхранение на препарати за растителна защита”
 29. „Заводски строежи Марица изток“ АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Складова база за съхранение на амониева селитра”
 30. „Лидер Агро Фууд“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Предприятие за макарони и други тестени изделия”
 31. „Солар Енерджи 3“ ООД – Доклад по екологична оценка на ИП „Частично изменение на ПУП – ПЗ за изграждане на ФЕЦ в УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V кв.6 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ кв.7 по ПУП на с. Кьосевци, община Антоново, обл. Търговище“
 32. „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Преустройство, ремонт, реконструкция и пристройка, както и необходимите технологични съоръжения и комуникации в  „Предприятие  за екструдиране и боядисване на алуминиеви профили“
 33. ЕТ „ЛЕСКОМЕР-ХВ СИМЕОН СТОЯНОВ“ – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Смяна предназначението на навес и част от производствена сграда –гатерен цех, с цел обособяване на обект „Цех за производство на пелети“
 34. „Меропс“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на капково напояване и овощна градина в имот №049004 в землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора”
 35. „ОЙРОШПЕД” АД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Промяна на предназначението и реорганизация на съществуващи складови площи и изграждане на нови складове с предназначение за съхранение на препарати за растителна защита и семена ” в гр. Русе
 36. „ОГРАХИМ АД“ И „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД – Екологична оценка на: ”Инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли” с оператор «Оргахим Резинс» АД и на „Инсталация за производство на вододисперсионни бои“ и „Инсталация за производство на бои, емайллакове, грундове, тоиращи пасти, втърдители и разредители“ с оператор“ с оператор «Оргахим» АД
 37. „П.С.В. груп“ ООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Птецеферма за отглеждане на патици „Мюлари“
 38. „Ресайкъл Компани“ ООД – Доклад по ОВОС на ИП ” Изграждане на цех за производство на олово” в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 39. „ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ” ООД – Доклад за ЕО на ИП „Изграждане на фотоволтаичен парк за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в имоти 010020, 011072 и 011073 в землището на с. Рудник, общ. Бургас“
 40. „СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ КОМПАНИ” ООД ВАРНА – Доклад за ЕО на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот 000464 в землището на с. Питово, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 41. „Табаков 74“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на площадка за компостиране“
 42. „ТЕРРА ТЕТ“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на система за капково напояване в лозов масив в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови“
 43. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина с обем 90 m3, амонячна вода с обем 45 m3 и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло“
 44. „Фаворит 3003“ ЕООД – Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Преустройство на част от съществуващи промишлени сгради в цех за производство на бои”

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ/МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО/ДОКЛАДИ ЗА БАЗОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Заявление за издаване  или за преразглеждане, изменение и актуализация на комплексно разрешително на обетки:

 1. ”АГРО ГАРАНТИ” ЕООД с. Опан – Инсталация за добив на растителни мазнини и биодизел в ПИ №568, УПИ I, кв. 150, землището на с. Опан, общ. Опан
 2. „АИБО-С” ЕООД – Моделиране дисперсията на замърсителите в приземния слой на атмосферата, в резултат работата на „Инсталация за производство на дървени въглища по ретортния метод”, обособена площадка  с. Красново, общ. Хисар
 3. „Аргус – С“ ООД – „Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки“
 4. „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД – „Инсталация за производство на етилов алкохол“, с. Церковски, общ. Карнобат
 5. „ВОЛТ СИСТЕМС“ ООД – „Моделиране дисперсията на замърсителите в приземния слой на атмосферата, в резултат работата на „инсталация за производство на пелети от биомаса и производство на топлинна и електрическа енергия чрез когенерация на неопасни отпадъци и биомаса ”
 6. „Градус-1“ ООД – „Птицеферма с. Зимница“
 7. „Градус-1“ ООД – „Птицеферма с. Ягъч“
 8. „Градус-1“ ООД – „Птицекомбинат Ямбол“
 9. ЕТ „Иван Ангелов-55“ – Птицеферма с. Баня
 10. „Жюлив ООД“ – „Птицеферма с. Войводиво“
 11. „Милениум 2000“ ООД – „Птицеферма с. Рупките“
 12. „Градус-1“ ООД – Птицекланица „ГРАДУС“
 13. „Джени груп“ ЕООД – Птицеферма за подрастващи кокошки-носачки“ – изд.2012 год
 14. „Джени груп“ ЕООД – Птицеферма за подрастващи кокошки-носачки“ – изм.2018 год
 15. „Екофарм-2005“ ЕООД – „Птицеферма за стокови коккошки-носачки“-изд.2010 год.
 16. „Екофарм-2005“ ЕООД – „Птицеферма за стокови коккошки-носачки“- изм.2012 год
 17. „Екофарм-2005“ ЕООД – „Птицеферма за стокови коккошки-носачки“- изм.2014 год
 18. „Екофарм-2005“ ЕООД – „Птицеферма за стокови коккошки-носачки“- изм.2018 год
 19. „ЗАГОРКА“ АД – Пивоварна „ЗАГОРКА“ гр. Стара Загора
 20. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД – „Сгуроотвал и сатурачни полета“
 21. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД – „Инсталации: ТЕЦ, Завод за захар и Завод за спирт“
 22. ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА“ – „Птицеферма за подрастващи и стокови коккошки-носачки“
 23. ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“ – „Свинеферма за свине майки и прасета за угояване“
 24. „Илма ИЛ“ ООД – „Птицеферма за стокови коккошки-носачки“
 25. „К и Ш 2015“ ООД – Моделиране дисперсията на замърсителите в приземния слой на атмосферата, в резултат работата на „Инсталация за производство на дървени въглища по ретортния метод”, обособена площадка с. Чокоба, общ. Сливен
 26. „П.С.В. груп“ ООД – „Птецеферма за отглеждане на патици „Мюлари“
 27. „Ресайкъл Компани“ ООД – инсталация за производство на нерафинирано олово
 28. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД – преразглеждане и актуализация 2014г.
 29. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД – преразглеждане и актуализация 2018г.
 30. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД – изм. 2018 г. (Дерогация от НДНТ-СЕН за SO2 и Hg)

Разработване на инструкции, записи, списъци и документи към издадени Комплексни разрешителни:

 1. „Аргус – С“ ООД – „Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки“
 2. „Градус-1“ ООД
 3. ЕТ „Иван Ангелов-55“
 4. „Жюлив ООД
 5. „Милениум 2000“ ООД
 6. „Джени груп“ ЕООД
 7. „Екофарм-2005“ ЕООД
 8. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД – „Сгуроотвал и сатурачни полета“
 9. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД – „Инсталации: ТЕЦ, Завод за захар и Завод за спирт“
 10. ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА“
 11. ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 12. „Илма ИЛ“ ООД
 13. „П.С.В. груп“ ООД
 14. „Ресайкъл Компани“ ООД

Оценка по чл. 99 а от ЗООС за прилагане на НДНТ:

 1. „Джени груп“ ЕООД
 2. „Екофарм-2005“ ЕООД
 3. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД
 4. ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА“
 5. ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 6. „Ресайкъл Компани“ ООД
 7. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОС

 1. „Рока България“ АД
 2. „Стандард Профил България“ ЕАД

ДОКЛАДИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА/ ДОКЛАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ/ АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ

Уведомления за класификация на Предприятия:

 1. СД „Агросинч-Синчанов и Сие“ – „Складова база за съхранение на препарати за растителна защита“ в УПИ с идентификатор № XI 918, кв.116 от землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора
 2. „Заводски строежи Марица Изток“ АД
 3. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД
 4. „Ресайкъл Компани“ ООД
 5. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

Доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества:

 1. „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД – Предприятие за производство на нерафинирано масло и слънчогледов шрот – обособена площадка – гр. Харманли
 2. „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Предприятие за производство на растителни мазнини“
 3. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД
 4. „Ресайкъл Компани“ ООД – инсталация за производство на нерафинирано олово
 5. „ХЕС“АД гр. Ямбол

Доклади за безопасност:

 1. АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЕАД – „АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
 2. „АРСЕНАЛ“ АД гр. Казанлък – обособена част:  Складова база „Каракос”
 3. ”ЕУРОСПЕД” ЕООД – Склад за съхранение на препарати за растителна защита – база Стара Загора
 4. „Заводски строежи Марица изток“ АД – Складова база за съхранение на амониева селитра”
 5. „Ойролог“ ЕООД – Склад за съхранение на препарати за растителна защита – база Пловдив
 6. „ОЙРОШПЕД” АД – Склад за съхранение на препарати за растителна защита – база Русе
 7. „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД – обособено производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли
 8. „Стройпроект“ ЕООД – Предприятие за производство на средства за модифициране на времето
 9. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

Аварийни планове:

 1. „АГРОТЕХРЕМОНТ“ АД ГР. Попово
 2. „АРСЕНАЛ“ АД гр. Казанлък
 3. „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД
 4. „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 5. „ЛЕДЪР ТРЕНД“ ЕООД
 6. „Заводски строежи Марица изток“ АД
 7. „Ресайкъл Компани“ ООД
 8. „Стройпроект“ ЕООД
 9. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
 10. „ХЕС“ АД

Информация по чл. 99 б от ЗООС за спазване на безопасните разстояния:

 1. ”АГРО ГАРАНТИ” ЕООД
 2. „Заводски строежи Марица изток“ АД
 3. ”ЕУРОСПЕД” ЕООД
 4. „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 5. „ОЙРОШПЕД” АД
 6. „Ресайкъл Компани“ ООД
 7. „Слънчеви лъчи“ АД
 8. „Стройпроект“ ЕООД
 9. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Заявление за издаване или Заявление за изменение и допълнение на Разрешително/Регистрационен документ

 1. „АГРОТЕХРЕМОНТ“ АД ГР. Попово
 2. „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД
 3. „Плент Просес“ ООД
 4. „Делтън“ ООД
 5. „Д Франчайз-КО България“ АД
 6. „Билд Инвест Сит“ ООД
 7. „Еко Билд Проджект“ ООД
 8. „Биоен-2015“ ООД
 9. „Био Пауър Инвест“ ООД
 10. „Владимпекс“ ООД
 11. „ЛЕДЪР ТРЕНД“ ЕООД
 12. „Екофарм-2005“ ЕООД
 13. ЕТ „ЛЕСКОМЕР-ХВ СИМЕОН СТОЯНОВ“
 14. „Максин“ ЕООД
 15. „Табаков 74“ ЕООД

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ СЛУЧАИ НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И НА СЛУЧАИ НА ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

 1. „АГРОТЕХРЕМОНТ“ АД ГР. Попово
 2. „Грийн Форест Проджект“ АД
 3. „Тракия Енерджи“ АД
 4. „Делтън“ ООД
 5. „Д Франчайз-КО България“ АД
 6. „Билд Инвест Сит“ ООД
 7. „Еко Билд Проджект“ ООД
 8. „Биоен-2015“ ООД
 9. „Био Пауър Инвест“ ООД
 10. „Владимпекс“ ООД
 11. „ЛЕДЪР ТРЕНД“ ЕООД
 12. „Градус-1“ ООД
 13. „Жюлив“ ООД
 14. „Милениум 2000“ ООД
 15. „Джени груп“ ЕООД
 16. „Екофарм-2005“ ЕООД
 17. „ЗАГОРКА“ АД
 18. „Илма ИЛ“ ООД
 19. ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА“
 20. ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 21. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД
 22. „П.С.В. груп“ ООД
 23. „Ресайкъл Компани“ ООД
 24. ТЕЦ“ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ И КРИТИЧЕНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ (НАССР)

 1. “Делтън“ ООД
 2. „Д Франчайз-КО България“ АД
 3. „Билд Инвест Сит“ ООД
 4. „Еко Билд Проджект“ ООД
 5. „Биоен-2015“ ООД
 6. „Био Пауър Инвест“ ООД