Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ecocjybc/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ecocjybc/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ecocjybc/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
ЕКОКОНСУЛТ | Екология
 

Екология

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД е специализирана в провеждането на процедури, касаещи разрешителни режими, срокове и съвместяване на процедури. Прилага се Системен и Процесен анализ на текущи проблеми и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им, при възможно най-ниски разходи за Клиента.

 

Предимството на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД е в компетентността по прилагане на екологичното законодателство, организацията и планирането в областта на околната среда.

 

Екипът на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД притежава богат практически опит  в разрешаването на  проблеми по опазване на околната среда.

ОВОС

Оценки на въздействие върху околната среда (ОВОС)

 • Уведомления за инвестиционни намерения
 • Искане и Информация за извършване на преценка необходимостта от извършване на ОВОС
 • Доклади по ОВОС

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Екологична оценка на планове и програми

 • Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
 • Доклади по Екологични оценки

НАТУРА 2000

Защитени територии и национална екологична мрежа НАТУРА 2000

 • Уведомления по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • Информация за оценяване съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • Доклади за оценки за съвместимост на планове и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от национална екологична мрежа НАТУРА 2000
 • Биологичен мониторинг на флора и фауна

ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Предотвратяване и отстраняване на екологични щети

 • Изготвяне на оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети
 • Изготвяне на информация до МОСВ по чл. 17 от ЗОПОЕЩ
 • Изготвяне на данни за вписване на Оператори, извършващи дейности по Приложение 1 към чл. 3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Почвен мониторинг с определяне на базово състояние на почвите

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

 • Изготвяне на Заявления за издаване на комплексни разрешителни
 • Процедури за изменение и допълнение на комплексни разрешителни
 • Избор на алтернативи за привеждане в съответствие, с изискванията на най-добрите налични техники (НДНТ)
 • Разработване на Доклад за базовото състояние на площадката
 • Оценка за прилагане на НДНТ по чл.99а от ЗООС
 • Изготвяне на годишен доклад за изпълнение условията, за които е предоставено комплексното разрешително
 • Провеждане на цялостна процедура по придобиване на комплексно разрешително
 • Разработване на инструкции, записи, дневници, програми и документи, съгласно условията в комплексното разрешително
 • Изготвяне на доклади и докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)
 • Извършване на собствен мониторинг на емитери във въздуха и отпадъчни води, почвен мониторинг с определяне на базово състояние на почвите, мониторинг на шум и отпадъци

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Атмосферен въздух

 • Разработване на Планове за управление на разтворители и летливи органични съединения (ЛОС)
 • Изготвяне на Доклади за проведен собствен периодичен мониторинг
 • Моделиране дисперсията на замърсяване в приземния слой на атмосферата
 • Изготвяне на Заявления за издаване на разрешителни за емисии на парникови газове
 • Изготвяне на годишни доклади за генерирани емисии от парникови газове

ВОДИ

Повърхностни, подземни и отпадъчни води

 • Заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води
 • Заявление за издаване на разрешителни за водоползване на подземни или повърхностни води
 • Планове за провеждане на собствен мониторинг
 • Мониторинг на повърхностни и подземни води
 • Докладване на замърсители в отпадъчните води в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ОТПАДЪЦИ

Управление на отпадъците

Разрешителни и лицензионни режими

 

 • Заявления за издаване на Разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците;
 • Заявления за издаване на Регистрационен режим за дейности с отпадъци по чл. 68 от Закона за управление на отпадъците;
 • Заявления за изменение и допълнение на разрешителни за дейности с отпадъци
 • Заявления за продължаване срока на разрешителни за дейности с отпадъци

 

Планове, програми и технологии

 

 • Изготвяне на Общински планове и програми за управление на дейностите по отпадъците
 • Изготвяне на Работни листи за класификация на отпадъците
 • Разработване на План за рекултивация на площадките след закриването им;
 • Разработване на технологии за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 • Месечни и годишни отчети за образувани отпадъци
 • Аварийни планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи
 • Планове за мониторинг на отпадъци
 • Основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за обезвреждане

 

Масово разпространение отпадъци

 

 • Въвеждане на системи за организация, отчет и документиране на отпадъци от опаковки при Фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки.
 • Софтуер за изчисляване на генерираните количества отпадъци от опаковки
 • Изготвяне на Вътрешно-фирмени спецификации за опаковани стоки
 • Изготвяне на Годишни отчети до Компетентните органи, свързани с пуснатите на пазара опаковани стоки и генерирани отпадъци
 • Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • Управление на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

 

Проектиране

 

 • Узаконяване на площадки и проектиране на технологии за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Проектиране и организация на складове за съхранение на опасни отпадъци и негодни за употреба пестициди.

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И АВАРИИ

Опасни химични вещества и смеси

Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества

 

 • Уведомления за класификация на Предприятия и/или съоръжения
 • Информация за оценка на безопасните разстояния по чл. 99 б от ЗООС
 • Заявления за одобряване на Доклади за безопасност на предприятия с висок рисков потенциал
 • Изготвяне на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии за Предприятия с нисък/висок рисков потенциал
 • Разработване на анализ и количествена оценка на риска от възникване на големи аварии с опасни вещества
 • Детайлизация на последствията от възникнали големи аварии и оценка на възможността за протичане на „Ефект на доминото“
 • Разработване на вътрешни аварийни планове за действия при големи аварии с опасни химични вещества

 

Безопасно съхранение на опасни вещества и смеси и класификация

 

 • Разработване на Доклад за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Изготвяне на инструкции за безопасност при работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси и дейности при аварии с оказване на първа долекарска помощ
 • Изготвяне на информационни листи за безопасност и етикети на химикали
 • Проектиране, вътрешно обзавеждане и организация на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 • Консултации относно Регламент REACH.

 

Биоцидни препарати

 

 • Изготвяне на заявление за издаване на Разрешително за пускане на пазара на биоциден препарат
 • Изготвяне на техническо досие на биоцидния препарат
 • Изготвяне на проект на етикен на биоцидния препарат
 • Класификация на биоцидния препарат
 • Изготвяне на информационен лист за безопасност на биоцидния препарат

МОДЕЛИРАНЕ

Моделиране на замърсяването на околната среда

 • Моделиране дисперсията на замърсяването в приземния слой на атмосферата с програмен продукт PLUME и AIRMODE
 • Моделиране замърсяването на атмосферата от площни източници
 • Моделиране замърсяването на атмосферата от линейни източници с програмен продукт TRAFFIC ORACLE
 • Моделиране разпространението на токсичен облак в околната среда с програмни продукти ALOHA, CAMEO и MARLOT
 • Моделиране на експлозия на разширяващи се пари в кипяща течност (BLEVE), експлозия в свободно разпространяващ се газов облак (UCVE) и пожар в локва с програми SONIC, BLEVE, LIQUID OUTFLOW
 • Изчисляване на топлинната радиация и определяне на пораженията и човешките загуби със софтуерни продукти POOLFIRE и FLASHPRO
 • Анализ на риска от възникване на големи аварии с опасни химични вещества и оценка на възможните сценарии с програмен продукт Risk assessment professional
 • Генериране на графични модели за построяване на „Дърво на отказите“ и „Дърво на събитията“ за количествено оценяване на риска от големи аварии със специализиран софтуер „RELLEX”