Екология

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД е специализирана в провеждането на екологични процедури, свързани с ОВОС, Екологични оценки, издаване на Комплексни разрешителни, одобряване на Доклади за безопасност, разрешителни и регистрационни режими с отпадъци и др. Прилага се Системен и Процесен анализ на текущи проблеми и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им, при възможно най-кратки срокове и най-ниски разходи за Клиента.

 

Предимството на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД е в компетентността по прилагане на екологичното законодателство, организацията и планирането в областта на околната среда и опита, който сме натрупали в големи производствени предприятия във всички сфери на индустрията.

 

Екипът на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД притежава богат практически опит в разрешаването на проблеми, свързани с опазване на околната среда.

ОВОС

Оценки на въздействие върху околната среда (ОВОС)

 • Уведомления за инвестиционни намерения
 • Искане и Информация за извършване на преценка необходимостта от извършване на ОВОС
 • Задания за обхват и съдържание на Доклади по ОВОС
 • Доклади по ОВОС
 • Информация и оценка за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) по чл. 99а от ЗООС
 • Информация и оценка за спазване на безопасните разстояния по чл. 99б от ЗООС

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Екологична оценка на планове и програми

 • Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
 • Доклади по Екологични оценки на Планове и Програми

НАТУРА 2000

Защитени територии и национална екологична мрежа НАТУРА 2000

 • Уведомления по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • Информация за оценяване съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • Доклади за оценки за съвместимост на планове и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от национална екологична мрежа НАТУРА 2000
 • Биологичен мониторинг на флора и фауна

ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Предотвратяване и отстраняване на екологични щети

 • Изготвяне на оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети
 • Изготвяне на информация до МОСВ по чл. 17 от ЗОПОЕЩ
 • Изготвяне на данни за вписване на Оператори, извършващи дейности по Приложение 1 към чл. 3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Почвен мониторинг с определяне на базово състояние на почвите

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

 • Изготвяне на Заявления за издаване на комплексни разрешителни
 • Процедури за изменение и допълнение на комплексни разрешителни
 • Избор на алтернативи за привеждане в съответствие, с изискванията на най-добрите налични техники (НДНТ)
 • Разработване на Доклад за базовото състояние на площадката
 • Информация и оценка за прилагане на НДНТ в инсталациите
 • Изготвяне на годишен доклад за изпълнение условията, за които е предоставено комплексното разрешително
 • Провеждане на цялостна процедура по придобиване на комплексно разрешително
 • Разработване на инструкции, записи, дневници, програми и документи, съгласно условията в комплексното разрешително, осигуряващи системно управление на околната среда
 • Създаване на регистрация и изготвяне на доклади и докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)
 • Извършване на мониторинг на емитери във въздуха, на подземни, повърхностни и отпадъчни води, почвен мониторинг, в т.ч. определяне на базово състояние на почвите, мониторинг на шум и отпадъци (вкл. основно охарактеризиране чрез изпитване)

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Атмосферен въздух

 • Разработване на Планове за провеждане на собствен мониторинг на емисиите изпускани в атмосферния въздух
 • Извършване на мониторинг на емисиите от организирани неподвижни източници
 • Изготвяне на Доклади за проведен собствен периодичен мониторинг
 • Изготвяне на Регистрации на инсталации, използващи летливи органични съединения
 • Разработване на Планове за управление на разтворители (ПУР) и летливи органични съединения (ЛОС)
 • Моделиране дисперсията на замърсяване в приземния слой на атмосферата от точкови източници
 • Моделиране дисперсията на замърсяване в приземния слой на атмосферата от линейни и площни източници
 • Построяване на прогностично-аналитични модели за оценка на възможността за разпространение на неприятни миризми и интензивно миришещи вещества в т.н. „чувствителни рецептори и обект, подлежащи на специална здравна защита
 • Изготвяне на Заявления за издаване на разрешителни за емисии на парникови газове
 • Изготвяне на годишни доклади за генерирани емисии от парникови газове
 • Извършване на проверки за херметичност на съоръжения, работещи с озоноразрушаващи вещества
 • Изготвяне на Досиета и Годишни доклади на оборудване, използващо флуорохлоровъглеводороди (озоноразрушаващи вещества)

ВОДИ

Повърхностни, подземни и отпадъчни води

 • Заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води
 • Заявление за издаване на разрешителни за водоползване на подземни или повърхностни води
 • Планове за провеждане на собствен мониторинг
 • Мониторинг на повърхностни и подземни води
 • Докладване на замърсители в отпадъчните води в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ОТПАДЪЦИ

Управление на отпадъците

Водене на отчетност. Разрешителни и лицензионни режими

 

 • Създаване/Регистрация на оператори в Национална информационна система за отпадъци (НИСО)
 • Изготвяне на Работни листове за класификация на отпадъците
 • Водене на отчетност за образувани, предадени, транспортирани, предварително съхранение и/или третирани отпадъци на площадките на Оператора
 • Съдействие при сключване на договори с оторизирани лица за приемане или предаване на отпадъци за по-нататъшни дейности по третиране
 • Изготвяне на Заявления за издаване на Разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците;
 • Изготвяне на Заявления за издаване на Регистрационен режим за дейности с отпадъци по чл. 68 от Закона за управление на отпадъците;
 • Изготвяне на Заявления за изменение и допълнение на разрешителни за дейности с отпадъци

 

Планове, програми и технологии

 

 • Изготвяне на Общински планове и програми за управление на дейностите по отпадъците
 • Разработване на План за рекултивация на площадките след закриването им;
 • Разработване на технологии за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 • Разработване на Планове за мониторинг на отпадъци
 • Извършване на Основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за обезвреждане

 

Масово разпространение отпадъци

 

 • Въвеждане на системи за организация, отчет и документиране на отпадъци от опаковки при Фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки.
 • Софтуер за изчисляване на генерираните количества отпадъци от опаковки
 • Изготвяне на Вътрешно-фирмени спецификации за опаковани стоки
 • Изготвяне на Годишни отчети до Компетентните органи, свързани с пуснатите на пазара опаковани стоки и генерирани отпадъци
 • Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • Управление на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
 • Управление на отпадъците от негодни за употреба живачни лампи (НУЖЛ)

 

Проектиране

 

 • Узаконяване на площадки и проектиране на технологии за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Проектиране и организация на складове за съхранение на опасни отпадъци и негодни за употреба пестициди.

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И АВАРИИ

Опасни химични вещества и смеси

Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества

 

 • Изготвяне на Уведомления за класификация на Предприятия и/или съоръжения
 • Изготвяне на Информация и оценка за спазване на безопасните разстояния по чл. 99 б от ЗООС
 • Изготвяне на Заявления за одобряване на Доклади за безопасност на предприятия с висок рисков потенциал
 • Изготвяне на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии за Предприятия с нисък/висок рисков потенциал
 • Разработване на анализ, качествена и количествена оценка на риска от възникване на големи аварии с опасни вещества
 • Детайлизация на последствията от възникнали големи аварии и оценка на възможността за протичане на „Ефект на доминото“
 • Разработване на вътрешни аварийни планове за действия при големи аварии с опасни химични вещества

 

Безопасно съхранение на опасни вещества и смеси и класификация

 

 • Разработване на Доклад за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Изготвяне на инструкции за безопасност при работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси и дейности при аварии с оказване на първа долекарска помощ
 • Изготвяне на информационни листи за безопасност и етикети на химикали
 • Проектиране, вътрешно обзавеждане и организация на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 • Консултации относно Регламент REACH

 

Биоцидни препарати

 

 • Изготвяне на заявление за издаване на Разрешително за пускане на пазара на биоциден препарат
 • Изготвяне на Техническо досие на биоцидния препарат
 • Изготвяне на проект на етикет на биоцидния препарат
 • Класификация на биоцидния препарат
 • Изготвяне на информационен лист за безопасност на биоцидния препарат

МОДЕЛИРАНЕ

Моделиране на замърсяването на околната среда

 • Моделиране дисперсията на замърсяването в приземния слой на атмосферата с програмен продукт PLUME и AIRMODE
 • Моделиране замърсяването на атмосферата от линейни и/или площни източници с програмен продукт TRAFFIC ORACLE
 • Моделиране разпространението на токсичен облак в околната среда с програмни продукти ALOHA, CAMEO и MARLOT
 • Моделиране на експлозия на разширяващи се пари в кипяща течност (BLEVE), експлозия в свободно разпространяващ се газов облак (UCVE) и пожар в локва с програми SONIC, BLEVE, LIQUID OUTFLOW
 • Изчисляване на топлинната радиация и определяне на пораженията и човешките загуби със софтуерни продукти POOLFIRE и FLASHPRO
 • Анализ на риска от възникване на големи аварии с опасни химични вещества и оценка на възможните сценарии с програмен продукт RISK ASSESSMENT PROFESSIONAL
 • Генериране на графични модели за построяване на „Дърво на отказите“ и „Дърво на събитията“ за количествено оценяване на риска от големи аварии със специализиран софтуер „RELLEX”
 • Построяване на прогностично-аналитични модели за оценка на възможността за разпространение на неприятни миризми и интензивно миришещи вещества в т.н. „чувствителни рецептори и обект, подлежащи на специална здравна защита. Методът се използва за количествена оценка на очакваната концентрация на миризми или интензивно миришещи вещества в чувствителни рецептори.