Здраве и безопасност

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  извършва консултации на Работодателите при определяне техническата безопасност на работното оборудване и работните процеси, подобряване условията на труд на работните места, помещенията, организацията на труда, използваните суровини и материали. Превеждане на предприятията в съответствие с изискванията на българското законодателство и европейските регламенти при осигуряване на безопасност и хигиена на труда на работните места, включващи:

 • Оценки на риска за здравето и безопасността на служителите и работниците в предприятията.
 • Изготвяне на Декларация по чл. 15 от Закона за ЗБУТ
 • Оценка безопасността на машините и оборудването по метода CLA.
 • Оценяване на рисковете при работа с опасни химикали.
 • Изготвяне на програми за провеждане на видовете инструктажи.
 • Заповеди за организиране на вътрешно-фирмената документация по безопасност и здраве при работа.
 • Разработване на Програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, управление и минимизиране на професионалния риск.
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа и длъжностни характеристики.
 • Определяне на конкретни мерки за отстраняването или намаляването на риска и опасностите.
 • Консултации, препоръки и оценка при избор на колективни и лични предпазни средства.
 • Разработване на вътрешни и външни аварийни планове за действия при пожари, природни бедствия и аварии.
 • Разработване на Правилници за вътрешния трудов ред съгласно изискванията на българското законодателство.
 • Изготвяне на Аварийни планове
 • Консултации по безопасност и здраве при работа, координиране на съвместните действия при наличие на двама и повече Строители на една строителна площадка, изготвяне на документацията по безопасност и здраве на строителни обекти.
 • Изготвяне на Анализ на ергономичността на работните места
 • Изготвяне на Списък на работещите, имащи право на допълнителен платен годишен отпуск
 • Създаване на Организация и обучения на Комитети и Групи по условия на труд
 • Извършване на периодични профилактични медицински прегледи
 • Анализ на резултатите от проведените профилактични прегледи
 • Анализ на заболеваемостта
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка
 • Оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка
 • Оценяване на риска от извършване на ръчна работа с тежести
 • Оценяване на риска от работа с видеодисплеи
 • Разработване на Медицински програми за професионално здравеопазване

ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  работи в тясно сътрудничество със Служба по Трудова медицина, Орган за контрол от вида „С” за измерване факторите на работната среда и Здравен център с високо квалифицирани медицински специалисти за провеждане на здравен скрининг и профилактични медицински прегледи.