Наши клиенти

При реализиране и прилагане на дейността си ние имаме удоволствието да подпомагаме работата на нашите клиенти в различни насоки.

 

В клиентската ни листа присъстват представители както на големия, така и на малкия и среден бизнес.

 

От предлаганите услуги се възползват:

„АГРОГАРАНТИ” ЕООД, гр. Стара Загора

„ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД използва отлично утвърдената методология за моделиране на замърсяването на приземния атмосферен слой (програма PLUМE).

 

Николай Нейков, Управител

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

Доброто име, ниво на организация и висок професионализъм дават възможност фирмата да изпълнява договорните отношение качествено и в срок.

 

Димитър Ангелов, Изпълнителен директор

„БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращи качествено и изпълнение на предлаганите услуги в срок както и собствен, ефективен стил на работа, което го отличава от конкурентите на пазара.

 

Елза Маркова, Изпълнителен директор

„БИЛД ИНВЕСТ СИТ” ООД

Екипът на „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД изпълни професионално и в срок поставените задачи, като разработката бе приета без забележки от МОСВ, РИОСВ и РЗИ и по този начин се елиминираха всякакви съмнения, относно екологосъобразната работа на обекта.

 

Сунай Адемов, Управител

„БИЛД ИНВЕСТ СИТ” ООД

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращи качествено и в срок изпълнение на предлаганите услуги, и собствен, ефективен стил на работа, което я отличава от конкурентите й на пазара.

 

ЯКОВ ДЖАРОВ, Управител

,,БИО ПАУЪР ИНВЕСТ” ООД

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти. гарантиращи качествено и в срок изпълнение на предлаганите услуги, и собствен. ефективен стил на работа, което я отличава от конкурентите й на пазара.

 

Владимир Цолов, Управител

,,БИОЕН 2015″ ООД, гр. Пещера

За блзо 3 години съвместна работа, при извършени проверки от страна на комnетентните органи не са съставяни актове за установени административни нарушения и не са издавани наказателни постановления.

 

Яков Джаров, Управител

„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД

„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД благодари на експертния екип за коректното отношение и професионализма, с който извършиха поставените от нас задачи.

 

Кичка Хазърбасанова, Управител

„ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Ямбол

С настоящото, ,,ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕПЕРИН” ЕООД, удостоверява че е Възложиrел на ,,ЕКОКОНСУШ 2008″ ЕООД за извършване на изготвяне на документация за одобряване на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества на Инсталация за производство на раститеmrn мазнини.

 

Моньо Тодоров, Управител

,,ВЛАДИМПЕКС” ЕООД, гр. Сливен

Изнесеното управление (аутсорсинг) на дейностиге по екология и опазване на околната среда се оказа изкшочително успешно, със значително намаляване на административните разходи и директни инвестиции в тази област.

 

Владимир Тодоров, Управител

„ГРАДУС 1″ ООД, rp. Панагюрище

Бихме искали да изкажем благодарността си към екипа на ,,ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД за бързата реакция, превъзходната подготовка на документацията и професионалното справяне със възложената задачата. В бъдеще ще продъmким да работим с тях и ги препоръчваме като надеждни партньори.

 

Иван Ангелов, Управител

„ГРАДУС 1″ ООД, гр. Панагюрище

„ГРАДУС 1″ ООД благодари на експертния екип за коректното отношение и професионализма, с който извършиха поставените от нас задачи.

 

Иван Ангелов, Управител

,,ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД, гр. Пловдив

Изнесеното управление (аутсорсинг) на дейностите по екология и опазване на околната среда се оказа изключително успешно.

 

Елица Миладинова, Изпълнителен директор

,,Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Пловдив

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращи качествено и изпълнение на предлаганите услуги в срок както и собствен, ефективен стил на работа, което го отличава от останалите конкуренти на пазара.

 

Елица Миладинова, Изпълнителен директор

,,ДЕЛТЪН” ООД

Изнесеното управление (аутсорсинг) на дейностите по екология и опазване на околната среда се оказа изключително успешно. За близо 5 години съвместна работа, при извършени проверки от страна на компетентните органи не са съставяни актове за установени административни нарушения и не са издавани наказателни постановления.

 

Жорж Веселинов, Управител

,,ДЖЕНИ ГРУП” ЕООД, гр. Сливен

Стила на работа на „ЕКОКОНСУ ЛТ 2008″ ЕООД ни даде основание да им възложим цялостното управление и администриране на дейностите по екология и опазване на околната среда. Този аутсорсинг се оказа изключително успешен.

 

Тодор Тодоров, Управител

,,ЕКО ФАРМ-2005″ ЕООД, гр. Сливен

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращи качествено и в срок изпълнение на предлаганите услуги, и собствен, ефективен стил на работа, което я отличава от конкурентите й на пазара.

 

Стоян Стоянов, Управител

,,ДИЛЯНА” ЕООД

Възложихме на „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД да изготви Доклад по ОВОС на ИП „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 75 000 места”. Възложената работа бе извършена изключително професионално, качествено и в срок, без забележки от компетентните органи. 

 

Диляна Болашикова, Управител

,,ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД, гр. Пловдив

Изнесеното управление (аутсорсинг) на дейностите по екология и опазване на околната среда се оказа изключително успешно, със значително намаляване на административните разходи и директни инвестиции в тази област.

 

Елица Миладинова, Управител

,,ЖЮЛИВ” ООД, гр. Стара Загора

Консултантска агенция “ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  разработи и защити успешно през 2008 година “Доклад по оценка на въздействието върху околната среда на Предприятие за преработка на странични животински
продукти негодни за консумация от човека”

 

Иван Ангелов, Управител

,,ЗАВОДСКИ СТОРОЕЖИ – МАРИЦА ИЗТОК” АД, гр. Стара Загора

„ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД използва отлично разработена методология за работа при анализ и оценяване на риска и ефективен софтуер за моделиране на последствията от аварийните ситуации.

 

Атанас Несторов, Изпълнителен директор

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

„ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД  провелде успешно процедура по издаване на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал. 

 

Валентина Ралева, Изпълнителен директор

ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИPOKOBA”, гр. Дебелец

Стила на работа на „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД ни даде основание да им възложим цялостното управление и администриране на дейностите по екология и опазване на околната среда.

 

Калина Широкова, Управител

„КЪЛВАЧА ГАЗ” АД, гр. Стара Загора

Като фирма, специализирана в разработването на екологични оценки и ДОВОС на планове, програми и инвестиционни намерения, изготвяне на доклади по безопасност и разработване на системи от мерки за предотвратяване и намаляване на риска от възникване на големи аварии с опасни химикали, съгласно изискванията на екологичното законодателство, тя осъществи цялостна организация, координация и провеждане на процедура по придобиване на разрешително по чл.104 от ЗООС.

 

Кр. Славов, Търговски директор

,,ЛЕДЪР ТРЕНД” ООД, гр. Етрополе

Консултантска агенция „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД проведе успешно процедура по Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП ,,Ремонт на съществуващата инфраструктура и оборудване в Завод за преработка на кожи и модернизация на локална ПСОВ” в ПИ 192 и ПИ 192а, кв.15 по плана за земеразделяне на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

 

Димитър Камбов, Управител

,,ОРГАХИМ” АД , гр. Русе

„ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД успешно разработи КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА СЪС ЗДРАВНА ЕКСПЕРТИЗА на обект: ,,Инсталация за производство на вододисперсионни бои” и „Инсталация за производство на бои, емайллакове, грундове, тоиращи пасти, втърдители и разредители” .

 

Александър Ангелов, Мениджър ,,Безопасност и технически надзор”

„ОРГАХИМ РЕЗИНС” АД, гр. Русе

Консултантска агенция „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД разработи Доклад по Безопасност на Предприятие с висок рисков потенциал. 

 

Александър Ангелов, Мениджър „ЗБУТ и Екология”

„ОРГАХИМ РЕЗИНС” АД, гр. Русе

„ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД успешно разработи КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА СЪС ЗДРАВНА ЕКСПЕРТИЗА на обект: “Инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли”.

 

Александър Ангелов, Мениджър „ЗБУТ и Екология”

„РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан

Плановете за управление на разтворителите бяха изготвени в изпълнение на изискванията посочени в приложимото законодателство и в срока регламентиран в двустранен договор за изпълнение на услугата.

 

Димитър Дойнов, Оперативен директор

„СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Стара Загора

В резултат на професионалната работа на експертния екип от Агенцията, „СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД успешно внедри стандарта OHSAS 18001: 2007.

 

инж. Петър Ангелов, Изпълнителен директор

„СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Стара Загора

В резултат на професионалната работа на експертния екип от Агенцията, „СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД успешно внедри стандарта ISO 14001: 2004.

 

инж. Петър Ангелов, Изпълнителен директор

„СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Стара Загора

Консултантска агенция „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД разработи през 2010 година Авариен план на Дружеството, съдържащ част: ,,Анализ и количествена оценка на риска от възникване на големи аварии с опасни химични вещества”. 

 

инж. Петър Ангелов, Изпълнителен директор

„СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Стара Загора

Стила на работа на „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД ни даде основание да им възложим цялостно консултиране за дейностите по здраве и безопасност при работа и екология и опазване на околната среда.

 

инж. Петър Ангелов, Изпълнителен директор

„СТРОЙПРОЕКТ” ЕООД, гр. София

Консултантска оrенция „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД разработи Доклад по Безопасност на „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето”, ноходящо се на територията на гp. Стара Загора.

 

Илияна Крушарска, Управител

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2″ ЕАД, с. Ковачево

Препоръчваме „ЕКОКОНСУ ЛТ 2008″ ЕООД като уважаван, безпристрастен и коректен партньор при изготвяне на необходимата документация съгласно действащото приложимо законодателство в частта по управление на околната среда.

 

инж. Ж. Динчев, Изпълнителен директор

„ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000″ АД, гр. Пловдив

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращи качествено и изпълнение на предлаганите услуги в срок както и собствен, ефективен стил на работа, което го отличава от конкурентите на пазара.

 

Елза Маркова, Изпълнителен директор

Консорциум „ХАЙТКАМП- МАСС (СЗ/Д)” АД, гр. Стара Загора

В резултат на професионалната работа на експертния екип от Агенцията, проектът беше успешно реализиран и приет за изпълнен от Министерството на околната среда и водите. 

 

Седат Енгин, Изпълнителен директор

ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН”, гр. Пещера

Възложената работа бе извършена изключително професионално, качествено и в срок, без забележки от компетентните органи. 

 

Неджми Хюсеин, Управител

„СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД, гр. София

Като фирма, специализирана в изготвянето на Доклади за безопасност, както и разработване на системи от мерки за предотвратяване и намаляване на риска от възникване на големи аварии с опасни вещества, „ЕКОКОНСУЛТ 2008″ ЕООД изпълни качествено и в срок предмета на Договора.

 

Христо Чираков, Изпълнителен директор

ОЙРОЛОГ ЕООД

Екоконсулт 2008 ЕООД извърши всички дейности в срок съобразно изискванията на закона и спецификата на дейността ни. Препоръчваме организацията като доставчик на консултантски услуги. 

 

Явор Панталеев, Управител