Системи за управление

ISO 14001

Системи за управление на околната среда  ISO 14001

  • Разработване на цялостна документация – инструкции, процедури, записи и документи за въвеждане на система за управление на околната среда
  • Фирмени политики по околна среда
  • Оценка и определяне на значимите аспекти на околната среда
  • Програми и цели по околна среда

OHSAS 18001

Системи за управление на здраве и безопасност при работа OHSAS 18001

  • Разработване на цялостна документация – инструкции, процедури, записи и документи за въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа
  • Фирмени политики по ЗБУТ
  • Оценка на риска
  • Програми за намаляване на риска при работа

СУОС

Системи за управление на околната среда по прилагане на комплексни разрешителни

  • Разработване на инструкции, списъци, записи, оценки и програми по условията, заложени в комплексните разрешителни