Системи за управление

Принципът на свободно движение на хора, стоки и капитал в Европейската общност отвори необятни пазари и нови търговски възможности за българския голям и среден бизнес.
Много от българските производители, в етапа на договаряне на партньорство, се сблъскват с клиентски изисквания за сертификация на Доставчика по стандарти от сериите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000:2018 или други специфични такива – IATF 16949:2016 (за автомобилния сектор), IFS Food, GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и др.
Наличието и поддържането на един или повече от тези, или на други приложими стандарти от Доставчиците е задължително условие за встъпване в бизнес отношения с Клиента.
Напоследък все по-често се практикува извършване на клиентски одит, т.е. одит от втора страна, за която цел Клиентът наема сертифицирана одиторска организация, която от негово име да извърши одит на Доставчика, с цел установяване т.н. „сигурност на доставките“.
Сигурността на доставките от новия, потенциален Доставчик до Клиента може да бъде гарантирана, ако Доставчикът прилага системно управление на Качеството на предлаганата стока/услуга, на околната среда и на здравето и безопасността при работа. Това дава увереност на Клиента, че ще получава качествени стоки/услуги и че доставките няма да бъдат прекратени при форсмажорни (извънредни) ситуации – например при налагане на принудителни административни мерки, като спиране на производства при нарушаване на екологичното и/или трудовото законодателство и задълженията за спазване.

Ето защо внедряването и поддържането на тези стандарти от серията ISO е приоритет с актуално значение за гарантиране и обезпечаване на сигурност във веригите на доставки.

Процесът за подготовка за сертификация по даден стандарт е продължителен, изисква подготвен и опитен екип, който да приведе всички дейности на Дружеството в съответствие с изискванията на Стандарта, на законодателните изисквания и задълженията за спазване.

Фазата на подготовка за сертификация изисква провеждане на задълбочен GAP-анализ, с оглед установяване на несъответствия, установяване на причините за тези несъответствия, изготвяне на детайлен план за тяхното отстраняване чрез прилагане на коригиращи действия. В подготвителната фаза задължително се включва и времето за разработване на политики, процедури, наръчници, инструкции и записи, доказващи функционирането на системата – предмет на бъдещо сертифициране.

Фазата на сертификация се извършва от акредитирана сертифицираща Организация. Сертификацията обикновено включва одити на място, стандартизирани изпитвания и инспекции, надзорни визити по време на сертификационния цикъл. Сертификацията може да включва, където това е приложимо, фаза за преглед на проекта.
Сертификацията приключва с издаване на Сертификат за съответния стандарт, единствено, ако одитиращия (сертифициращ в случая) Орган потвърди внедрена и функционираща система за управление на съответния стандарт.

ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД предлага професионални консултации, свързани с подготовка и сертификация по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45000:2018.

Екипът на консултантската агенция предлага извършване и разработване на:

  • GAP-анализ, с оглед установяване на несъответствия, установяване на причините за тези несъответствия, изготвяне на детайлен план за тяхното отстраняване чрез прилагане на коригиращи действия.
  • Политики, процедури, наръчници, инструкции и записи, доказващи функционирането на системата – предмет на бъдещо сертифициране.
  • Разработване на документи и провеждане на процедури, изискуеми от приложимото законодателство с оглед доказване на неговото прилагане в пълнота.

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД работи в партньорство с „BUREAU VERITAS” – световен лидер в областта на Изпитването, Инспекциите и Сертификацията (TIC), предоставяйки услуги с високо качество, за да помогне на своите клиенти да посрещат нарастващите предизвикателства в областта на качеството, безопасността, опазването на околната среда, социалната отговорност.

Клиентите на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД биха могли да се възползват от комплексна услуга, осигуряваща безпрепятствено и разумно бързо преминаване на фазата на подготовка за сертификация и последващата фаза на сертификация от нашия партньор. Това дава на Клиента сигурност за успешна сертификация и придобиване на сертификат по съответния стандарт. Така клиента получава:

  • Внедряване на системно управление по съответния стандарт, чрез разработване на лесна за управление система, осигуряваща пълно съответствие с изискванията на стандарта;
  • Международно признат сертификат по съответния стандарт от най-голямата световна сертифицираща организация – „BUREAU VERITAS”;
  • Избягване на стреса по подготовка, внедряване и одитиране на системата – Консултантът и Сертифициращия орган ще се справят с възложената задача в разумни срокове;
  • Елиминира се риска от грешки във фазата на подготовка за сертифициращия одит, което от своя страна гарантира успешно преминаване на процеса на сертификация по съответния стандарт;
  • Отсъствие на необходимост Клиентът да координира Консултант и Сертифициращ орган;
  • По-добра цена за комплексната услуга, в сравнение с отделно възлагане на процеса на подготовка и процеса на извършване на одита.

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД предлага на своите клиенти, разработване, внедряване и администриране на Системи за управление на околната среда по прилагане на издадени Комплексни разрешителни.

Услугата включва разработване на инструкции, списъци, записи, оценки, планове и програми по условията, заложени в комплексните разрешителни, тяхното внедряване, актуализация и месечно администриране.