Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и отпадъчни газове

Пречистването на промишлени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, както и технологични и вентилационни газове винаги е било предизвикателство както за представителите на бизнеса, така и за производителите на пречиствателно оборудване.
Инвестицията в изграждането и последващата експлоатация на пречиствателни съоръжения е свързано с огромни капиталови разходи и необходимост от специализирана поддръжка.
В практиката не са рядкост случаи, при които отпадъчните води на изход от локалното пречиствателно съоръжение са с по-лоши показатели от замърсените отпадъчни води, постъпващи за пречистване. Това се дължи на неправилно оразмеряване на пречиствателното съоръжение, лошо прецизирана технология на пречистване и много др. Същото е в сила и при пречистване на отпадъчни технологични и вентилационни газове.

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД работи в партньорство с водещ производител на технологии за грубо и фино пречистване на отпадъчни флуиди (газове и отпадъчни води), чрез използване на най-съвременни озонови технологии. Тяхното използване дава възможност за пълна замяна на биологичното пречистване в ПСОВ, както и замяната на абсорбери с активен въглен, скрубери, биофилтри и др. нискоефективни и скъпи за експлоатация съоръжения за пречистване и в частност обезмирисяване на отпадъчни технологични и вентилационни газове.

Качествата, предимствата и високата ефективност на предлаганите техники и технологии за пречистване са потвърдени чрез внедряването им в редица български предприятия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, големи животновъдни ферми (за елиминиране разпространение на миризми), инсталации за производство на биогаз, фармацевтични предприятия и др.